Bộ Xây dựng tích cực lập hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án Luật

(Xây dựng) – Trong 3 tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ tích cực lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý, phát triển đô thị và dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước, đồng thời tập trung soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Bộ Xây dựng sẽ phải trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền tổng cộng 12 văn bản, đề nghị xây dựng văn bản trong 9 tháng đầu năm. Nhưng tính đến ngày 10/10/2023, Bộ mới hoàn thành 6 văn bản, xin lùi thời hạn và được chấp thuận 4 văn bản, đang tiếp tục hoàn thiện 2 văn bản. Trong đó, Bộ đã ban hành theo thẩm quyền đúng tiến độ 1 Thông tư, 1 Quy chuẩn; trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 1 Nghị định, 1 Đề án.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dưng cũng đã trình và tiếp tục hoàn thiện văn bản để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (TTCP) ban hành 5 Quyết định quan trọng. Một là Quyết định của TTCP về hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Hai là Quyết định của TTCP về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. Ba là Quyết định của TTCP về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025. Bốn là Quyết định của TTCP ban hành quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình. Năm là Quyết định của TTCP phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ cần trình ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền 4 văn bản. Cụ thể, Bộ đang tích cực thực hiện lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý, phát triển đô thị và dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước để trình Chính phủ thông qua chính sách. Trong khi đó, 2 Thông tư dự kiến ban hành là Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Xây dựng và Thông tư ban hành hệ thống Chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. Các đơn vị của Bộ Xây dựng cũng sẽ tập trung soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, tiến độ theo Nghị quyết số 89/2023/QH15.

Một số nhiệm vụ mới phát sinh liên quan đến các Luật mới được Quốc hội thông qua như Luật Đấu thầu, Luật Dầu khí… Dự kiến, Quốc hội cũng sắp thông qua Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong kỳ họp tới. Cục Quản lý nhà ở và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng đã kịp thời tham mưu cho TTCP về việc triển khai các văn bản hướng dẫn. Theo đó, Luật Nhà ở sẽ có 3 Nghị định chi tiết, còn Luật Kinh doanh bất động sản có 2 Nghị định chi tiết.

Chỉ đạo về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật trong 3 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã khẳng định đây là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Đề án năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và quy định, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

Nguồn: Báo xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *